Bài 11: Bắn pháo hay không bắn pháo?-Học Viện Sáu Chín

Bài 11: Bắn pháo hay không bắn pháo?

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Lợi ích của việc xuất tinh?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Lợi ích của việc không xuất tinh?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận