Bài 9: Tối ưu chuyển động cơ thể-Học Viện Sáu Chín

Bài 9: Tối ưu chuyển động cơ thể

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Nguyên lý quan trọng của biến thiên chuyển động gồm có mấy yếu tố?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Hiệu ứng được nhắc đến trong bài có tên là?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận