Bài 8: Các bài tập cơ quan trọng-Học Viện Sáu Chín

Bài 8: Các bài tập cơ quan trọng

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Đâu là nhóm cơ quan trọng trong việc hành sự?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đâu không phải là tác dụng của việc tập các nhóm cơ quan trọng?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận