Bài 3: Bí mật lên đỉnh của nàng-Học Viện Sáu Chín

Bài 3: Bí mật lên đỉnh của nàng

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Phụ nữ có những dạng cực khoái cơ bản nào?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cực khoái nhũ hoa đạt được khi kích thích?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Yếu tố nào quan trọng nhất để phụ nữ dễ đạt đến điểm cực khoái?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Cực khoái hỗn hợp đạt được khi nào?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Dấu hiệu phụ nữ đạt cực khoái điểm G?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận